Eesti
English

Jaak Aaviksoo: "Uuringu tulemused näitavad jätkuvalt kõrget toetust ajateenistusele, NATO-le ja Kaitseväele."

02.10.2007

Ajavahemikus 07 -24.06 2007. aastal Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada turvalisuse ja julgeolekuolukord nii maailmas kui Eestis, suhtumist NATO-liikmeks olekusse ja liitumise mõju Eesti julgeolekule ning Kaitsejõudude usaldusväärsust. Lisaks uuriti veel elanikkonna kaitsetahet, üldisi hoiakuid Kaitseväe ja Kaitseliidu suhtes ning palju muud.

Ülekaalukas osa vastanutest  toetab senise süsteemi säilimist, kus kohustuslik ajateenistus on kombineeritud kutselise kaitseväega. Kaitseväeteenistuse läbimist noormeestele peab vajalikuks 85% vastanutest. Olukorda, kus sõjaväkke mittesobilikud noormehed kutsutakse asenduseteenistusse,  peab 70% vastanutest positiivseks.  Ajateenistuse läbimiseks kõige sobilikum aeg  on elanike hinnangul kohe peale gümnaasiumi või keskkooli lõpetamist. Seda eelistas 47% kõikidest vastanutest. Ajateenistusest kõrvale hoidmisse suhtub valdavalt negatiivselt 58% vastanutest.

„Käesolev uuring näitab toetust Valitsuse selgele kavale jätkata olemasoleva ning toimiva kaitseväe korralduse tugevdamist laiapõhjalise ajateenistuse ja areneva kutselise komponendi baasil. Kaitseväe usaldusväärsus on jätkuvalt kõrge, nagu ka elanike toetus Eesti liikmelisusele NATO-s. See kõik kokku   on hea platvorm  Kaitseväele püstitatud ülesannete täitmisega edasi liikumisel, võttes ka arvesse järgmise nelja aasta jooksul riigieelarve koostamisel kokkulepitud kaitsekulutuste suurendamist 2%ni SKPst,” kommenteeris uuringu tulemusi kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Kaitseväe usaldusväärsus on 79% ja  Kaitseliitu usaldab küsitletutest kokku 62%. Vastavalt juunis läbi viidud uuringule  pooldab 71%   Eesti elanikkonnast vanuses 15  -  74  NATO-sse kuulumist. Toetus NATO-le on püsinud viimastel aastatel stabiilne. Kõige sagedamini  peetakse  NATO-sse   kuulumist   Eesti olulisimaks julgeolekut tagavaks  teguriks. Võrreldes eelmise uuringuga on julgeolekugarantiina oluliselt kasvanud Euroopa Liidu tähtsustamine, mille taga võib näha Euroopa Liidu reaktsioone Venemaa suunal seoses Tallinnas aprilli lõpus toimunud rahutustega.

Olukorda maailmas peetakse küsitluse andmetel jätkuvalt ebastabiilseks – 47% vastanutest  peab  tõenäoliseks sõjaliste konfliktide ohu suurenemist maailmas lähema kümnendi jooksul. Kõige tõenäosemaks võimalikuks ohuks Eestile peetakse  aga hoopis ulatuslikku keskkonnareostust.

44% elanikest  toetab  Eesti sõjaväeliste üksuste tegevuse jätkamist rahvusvaheliste sõjaliste jõudude koosseisus maailma erinevates pingekolletes.

Sõjaväelase karjääri peale on mõelnud 7% elanikest. Selgelt suurem on valmisolek sõjaväelase ametit pidada meeste seas ning nooremate vastajate seas.

Valdav osa vastanutest (71%) toetab senise süsteemi säilimist, kus kutseline sõjavägi on kombineeritud ajateenistusega. Eesti üleminekut täielikult kutselisele armeele toetab 23% elanikest.
 
Vastavalt Avaliku teabe seadusele on kõik läbiviidud avaliku arvamuse uuringud avalikustatud Kaitseministeeriumi kodulehel http://www.kmin.ee/?op=body&id=416

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee