Eesti
English

NATO tähtsustab laiapõhjalist lähenemist julgeolekule

10.09.2006

Eile Poolas lõppenud NATO Sõjalise Komitee väljasõiduistungil tõdesid NATO riikide kaitseväe juhatajad, et edukaks kriiside lahendamiseks on vajalik laiapõhjaline arusaam julgeolekust ning tulemusele orienteeritud lähenemine operatsioonidel. 
 
Tulemusele orienteeritud mudel näeb eesmärgi saavutamiseks ette meetmeid erinevatest valdkondadest, mille koosmõju rakendamine tagabki eesmärgipärase ja soovitud paindlikkuse kriisihaldamisoperatsioonide läbiviimisel. Ka poliitilised, tsiviil- ja majanduslikud meetmed on olulised sõjaliste meetmete kõrval, mille eesmärgiks on luua keskkond mittesõjaliste meetmete rakendamiseks. 
 
Tihe koostöö kolmanda sektori organisatsioonide, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga ning ka mitte NATO liikmesriikidest partneritega on oluline, et saavutada soovitud tulemeid kriisiohjamisoperatsioonidel. 
 
Kaitseväe juhata viitseadmiral Tarmo Kõutsi sõnul on Eesti kaitseväe arenguprioriteedid lähtunud just laiapõhjalisest arusaamast julgeolekule. Eesti panustab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika sõjalistesse ja tsiviilsetesse kriisireguleerimise meetmetesse ning on paindlik reservis ja tegevteenistuses olevate kaitseväelaste kaasamisega operatsioonidele. 
 
Alliansi lai julgeolekukäsitlus ühtib Eesti riigikaitsemudeliga. Eesti Vabariigi julgeolekupoliitilistes alustes on meie riigikaitse ühtsuse säilitamine sõnastatud totaalkaitse põhimõtte rakendamise kaudu, mille järgi riigikaitse koosneb viiest põhikomponendist: sõjaline kaitse, tsiviilkaitse, majanduslik kaitse, psühholoogiline kaitse ja tsiviilvalmidus. 
 
“Meie territoriaalkaitse üksuste tootmine, ajateenistusel põhineva reservi pidev ettevalmistamine, osalemine rahvusvahelistel missioonidel ja NATO struktuurides ning tihe koostöö tsiviilstruktuuridega on kinnitus sellest, et me oleme valinud oma arengus õige tee,” sõnas viitseadmiral Tarmo Kõuts. 
 
NATO riikide kaitseväe juhatajatest koosnev Sõjaline Komitee on Alliansi kõrgeim sõjaline juhtorgan, mille ülesanne on NATO sõjalise poliitika ja strateegia väljatöötamise juhtimine, suuniste andmine NATO strateegilistele ülemjuhatajatele ning poliitiliste juhtstruktuuride nõustamine sõjalistes küsimustes.
 

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee